Hayatboyu Öğrenme programı*

Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme – LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 15 Kasım 2006 tarihindeki 1720/2006/EC sayılı kararıyla kuruldu ve 2007-2013 dönemini kapsıyor. Ülkemiz bu programa 3 Temmuz 2007’de yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile katılım sağladı.

Kişisel, toplumsal, sosyal veya istihdama yönelik olarak bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini içeren programın amacı, Topluluğu ileri bir bilgi toplumu olarak geliştirmek, sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamak, daha fazla ve daha iyi iş imkânları yaratmak ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak olarak belirlenmiş.

Hayatboyu Öğrenme Programı’nın yararlanıcı kitlesini okul öncesi eğitim kurumlarından üniversitelere kadar her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, yöneticiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü piyasasındakiler oluşturuyor.

Hayatboyu Öğrenme Programı altında okul eğitimini kapsayan Comenius Programı, yüksek öğretimi kapsayan Erasmus Programı, mesleki eğitimi kapsayan Leonardo Da Vinci Programı, yetişkin eğitimini kapsayan Grundtvig Programı ve ayrıca Transversal Programı ile Jean Monnet Programı gibi alt programlar mevcut.

Comenius Programı

Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini amaçlıyor.

Okul eğitimi alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yaparak eğitimde kaliteyi artırmayı amaçlayan ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik eden Comenius Programı, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim alanlarını kapsıyor.

Erasmus Programı

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir program ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlıyor.

Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olunan yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanılabiliyor ve üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebiliyor.

Leonardo da Vinci Programı

Leonardo da Vinci programı, ülkelerarası işbirliğini kullanarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç ediniyor.

Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabiliyor.

Grundtvig Programı

Grundtvig programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamayı, yetişkin kişilere hayatları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkânlar sunarak istihdam olanaklarını artırmayı ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlıyor.

Grundtvig programı, mesleki eğitim dışında her çeşit  yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanıyor. Program bir tarafta eğitimlerini yarıda bırakan yetişkinler veya hiç eğitim imkânı bulamamış göçmenlerin, diğer tarafta yaşlanan Avrupa nüfusunun eğitim problemine çözüm arıyor. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabiliyorlar.

Çalışma Ziyaretleri

Bu program, ilgi alanları birbirine benzeyen 8 ila15 kişilik eğitim uzman ve yönetici gruplarının, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelip, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde, eğitimle ilgili organize edilen 3 ila 5 işgünü arasında değişen sürelerdeki ziyaretlerde bir araya gelerek gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretlerinden oluşuyor.

Program genel ve mesleki eğitim uzmanlarının ve yöneticilerinin diğer Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini daha yakından tanımalarını sağlamak, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerindeki yenilikleri yakından takip etmek, yerli eğitim sistemini diğer Avrupalı eğitim yöneticilerine ve uzmanlarına tanıtmak, elde edilen bilgi ve tecrübelerin yaygınlaştırılmasını ve eğitim sistemine katkısını sağlamak amaçlarını güdüyor.

Jean Monnet Programı

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile başlatılmış olan Jean Monnet Burs Programı, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek sağlıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye’ye özel bir program.

Türkiye’deki kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personele, AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayan Jean Monnet bursları, Türkiye’de toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlayan özel bir program. Program, AB’ye katılım sürecinin temel aktörleri olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün AB müktesebatı konusundaki idari kapasitelerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Hayatboyu Öğrenme Programı’nın 2012 Ulusal Teklif Çağrısı 9 Eylül 2011 tarihinde yayınlandı. Teklif çağrısına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Ulusal Ajans) internet sitesinden (www.ua.gov.tr) ve http://www.jeanmonnet.org.tr adresinden erişilebiliyor.

Hayatboyu Öğrenme Programı’ndaki her bir alt programın ve bunlar içindeki diğer alt faaliyetlerin hedef kitleleri, teklif çağrıları, başvuru koşulları ve tarihleri, proje kalite değerlendirme ölçütleri ve hibe miktarları konusunda güncel bilgiler yine aynı internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

* Daha önce yayınlandığı yerler:
– “Çorlu TSO” gazetesi Eylül 2011 sayısı
– 22.09.2011 tarihli kişisel bloğum
– “Trakya İş Dünyası” dergisi Ekim 2011 sayısı

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir